Akşam: Yatsı:
4 °C
asd

YAPILANDIRMA FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN

YAPILANDIRMA FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN

Prim ve borç yapılandırmasında son gün 30 Eylül. SGK Batman İl Müdürü Alaettin ÖKTEN, yapılandırma çağrısında bulundu.


Ökten, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan işveren, sigortalı ve bağ-kurluların başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceği gibi şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilirler" dedi.

Ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının da yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi hâlinde, bu borca ilişkin gecikme cezasının ve zammının silineceğini belirtti.

Ökten, söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait; Sigorta primleri,  Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri,  İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar,  Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,  BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,  İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup son  başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, 5510/ Ek 5, Ek 6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; Damga Vergisi,  Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi gibi Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacakların, yapılandırılma kapsamına alındığını belirtti.

Ökten, yapılandırmanın büyük avantajlar sağladığını söyleyerek "Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İşverenlerimiz yapılandırmada ilk taksitini ve yapılandırma dışındaki borçlarını süresinde ve tam olarak ödemeleri hâlinde borcu yoktur' yazısı alınabilecek, ihalelere katılabilecekler. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanacaklar. Son haftaya girmiş bulunuyoruz, fırsatları kaçırmayın gelin borcunuzu yapılandırın" ifadelerini kullandı. EKREM GÜLŞEN