İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR HİZMETİ ALACAK

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR HİZMETİ ALACAK
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim Araştırma Hastanesi`nin İhtiyacı Transfüzyon Merkezi Aferez Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/343830
1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Batman İli Sağlık Müdürlüğü (Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21) MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası:4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim Araştırma Hastanesinin İhtiyacı Transfüzyon Merkezi Aferez Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:15 Ay Süre İle 5 Kalem Toplam 3.224.020,20 Puan Aferez Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Eğitim Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 15(OnBeş) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:16.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Batman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- Aday veya istekli firmaların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası` na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt veya bildirimi ile ilgili belge/ belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
- Teklif edilen cihazların ve kitlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB da) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
- İstekli firmaların Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
- Teklif edilen tıbbi cihazın yaşı, üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya Türkiye yetkili satıcısı tarafından imalat tarihi ve seri numarasını belirten belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- Teknik servise ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
Katalog- İstekli firmalar; teklif ettikleri cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği
orijinal kataloğu olmalıdır. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
Teknik Şartnameye
Uygunluk Belgesi
- Yüklenici firma kuracağı cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartname maddeleri sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak hazırlayacakları "Şartnameye Uygunluk Belgesini" hazırlayacaktır. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin/yetkililerinin imzası ve firma kaşesi hazırlanan belgenin her sayfasında bulunacaktır. "Şartname Uygunluk Belgesine" ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleşmiş olan her türlü mal ve/veya sonuç/puan karşılığı laboratuvar hizmetleri, kit karşılığı cihaz edindirme usulü ile kit alımı veya her türlü laboratuvar hizmet alımları yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 #ilangovtr                                                     Basın No ILN02005834